Obecní úřad

Opravné prostředky

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podáním, učiněným u Obecního úřadu Horní Bukovina, který rozhodnutí vydal, nebo měl vydat(§ 16 odst. 1 a 2 zákona).(Na postup odvolání se nevztahuje správní řád.) Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce. V ostatních případech rozhoduje starosta obce Horní Bukovina. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně, nadřízený obecnímu úřadu, respektive příslušný referát podle organizační struktury.
Podle obecné úpravy ve správním řízení je termín předání odvolání odvolacímu orgánu „ co nejdříve“, nejpozději do 30 dnů. O odvolání se rozhoduje ve lhůtě do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání( § 16 odst. 3 zákona). Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat( § 16 odst. 4 zákona).
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle §247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů( § 16 odst. 6 zákona).

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informace podle zák.106/1999/Sb.

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně, nebo písemně.
Písemně na adresu :Obecní úřad Horní Bukovina
Písemnou žádostí o informace je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail : ou.bukovina@seznam.cz a oubukovina@quick.cz
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující , je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informací je 15 dnů(§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písm. a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává(jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa Písemná žádost
1. musí být srozumitelná
2. musí z ní být zřejmé, jaké informace jsou požadovány
3. nesmí být formulována příliš obecně Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději 15 dnů od přijetí žádosti, nebo od upřesnění žádosti
1. písemně
2. nahlédnutím do spisu
3. pořízením kopie
4. na paměťových mediích Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti(§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele(§ 15 odst. 3 zákona).
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů odporučení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí(§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti(§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Znak obce
Části obce
Náhodný obrázek
foto - 5

zobrazení: 514
známka: 0

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl